Chọn/ Bỏ khoản mục chi phí khi tính THKP
Ngày đăng: 19/04/2012

Từ trước tới nay khách hàng khi sử dụng bảng THKP trong G8 rất bất tiện khi muốn bỏ đi một số Khoản mục chi phí trong đó. Tuy nhiên ở công trình này thì bỏ, công trình kia lại muốn đưa vào.
Cách giải quyết trước đây là phải Sửa mẫu THKP. Cách này có nhược điểm là mỗi lần lại phải sửa mẫu khi muốn bỏ hoặc giữ lại một Khoản mục chi phí nào đó.


Bản cập nhật mới ngày 13/04/2012 giải quyết triệt để vấn đề trên.

Trước hết, mở phần mềm dự toán G8 lên / Sang Sheet TH kinh phí / Click vào Chọn chi phí

Khi đó một cửa sổ khác hiện ra cho phép người dùng  Chọn / Bỏ   các Khoản mục chi phí

Khi đó một cửa sổ khác hiện ra cho phép người dùng Chọn / Bỏ các Khoản mục chi phí

Click Chấp nhận để đưa mẫu đã chọn vào sử dụng.

Hotline | 0945.192.568